Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HerBo Groenleven BV

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HerBo GroenLeven BV gevestigd en kantoorhoudende te Heerenveen, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 54505801.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HerBo GroenLeven BV met haar Afnemer.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door HerBo GroenLeven BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen HerBo GroenLeven BV en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en/of offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes gedaan door HerBo GroenLeven BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval komt te vervallen.
2. De door HerBo GroenLeven BV verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.
3. HerBo GroenLeven BV behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.
4. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan HerBo GroenLeven BV opgegeven informatie, documentatie, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop HerBo GroenLeven BV haar aanbieding baseert.

 

Artikel 3: Toekenning Subsidie
1. Indien de Afnemer een aanvraag wil doen voor een Stimulering Duurzame Energieproductie Subsidie (hierna te noemen: ‘Subsidie’), kan de Afnemer HerBo GroenLeven BV hiertoe machtigen door middel van het door HerBo GroenLeven BV verstrekte machtigingsformulier. De aanvraag van de Subsidie wordt in dat geval zelfstandig door HerBo GroenLeven BV ten behoeve van de Afnemer behandeld.
2. Toekenning van een eventuele Subsidie is afhankelijk van factoren die buiten de macht van HerBo GroenLeven BV liggen. HerBo GroenLeven BV is niet aansprakelijk voor een eventuele afwijzing van de aanvraag tot het verkrijgen van Subsidie.
3. HerBo GroenLeven BV kan geen termijn geven waarbinnen uitsluitsel over de Subsidie is te verwachten. Eventueel door HerBo GroenLeven BV genoemde termijnen dienen slechts als indicatief te worden beschouwd.
4. Indien de Subsidie wordt toegekend, dient de Afnemer zelf in contact te treden met de toekennende instantie in verband met de uitbetaling van de Subsidie en andere praktische zaken.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst
1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen tot stand door ontvangst door HerBo GroenLeven BV van de schriftelijke aanvaarding c.q. ondertekening door de Afnemer van een aanbieding of offerte van HerBo GroenLeven BV, dan wel door schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door HerBo GroenLeven BV.
2. Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meerdere Afnemers zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
3. De omstandigheid dat HerBo GroenLeven BV de Afnemer levert en/of aan de Afnemer heeft geleverd, geeft de Afnemer geen recht op toekomstige leveranties door HerBo GroenLeven BV. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. HerBo GroenLeven BV is niet gehouden om voor de weigering om de Afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven.
4. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de Afnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met HerBo GroenLeven BV tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de Algemene voorwaarden HerBo GroenLeven BV opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden of werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of verricht.
5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van HerBo GroenLeven BV binden niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5: Prijzen
1. De door HerBo GroenLeven BV opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s et cetera) een verhoging ondergaan, is HerBo GroenLeven BV gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen.
3. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de prijs geven de Afnemer niet het recht de overeenkomst op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden zonder afbreuk doende aan het recht tot opzegging conform artikel [18].
4. In de overeenkomst is de bevoegdheid van HerBo GroenLeven BV begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 tot en met 3 van dit artikel gegeven regels van overeenkomstige toepassing.
5. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven, modellen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door HerBo GroenLeven BV en Afnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 6: Betaling, rente en kosten
1. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, door middel van storting door overmaking op een door HerBo GroenLeven BV aangewezen bankrekening. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. De Afnemer betaalt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in drie termijnen; 50% van het totale orderbedrag na confirmatie door HerBo GroenLeven BV, 40% bij inwerkingstelling en de resterende 10% binnen 5 dagen na oplevering.
3. Facturen dienen binnen de in de opdracht gestelde termijn te zijn voldaan.
4. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de Afnemer in rekening is gebracht met inachtneming van lid 3 van dit artikel.
5. Indien geen volledige betaling binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de Afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de betreffende factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
6. Alle door HerBo GroenLeven BV te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag, met een minimum van € 100 euro (zegge honderd euro).


Artikel 7: Uitvoering van de overeenkomst
1. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HerBo GroenLeven BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, juist en tijdig aan HerBo GroenLeven BV zijn verstrekt. Dit geldt zowel ten aanzien van de aanvraag van eventuele Subsidie als ten aanzien van alle andere overeenkomsten tussen HerBo GroenLeven BV en haar Afnemer.
2. HerBo GroenLeven BV is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden bij uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 8: Aflevering
1. De opgegeven aflevertijden worden steeds geacht bij benadering te zijn vastgesteld en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen.
2. Het transport geschiedt altijd voor rekening en risico van Afnemer.
3. Aflevering zal alleen geschieden indien aan de eerste betalingsverplichting van 50% van het totale bedrag van de opdracht is voldaan (conform artikel [6]).
4. Indien de producten na het verstrijken van de afleveringstermijn door Afnemer niet zijn afgenomen of de Afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. HerBo GroenLeven BV zal een factuur ter zake van de aflevering aan de Afnemer sturen. De Afnemer is gehouden deze te voldoen.
5. HerBo GroenLeven BV zal niet in verzuim zijn dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van de overeengekomen termijn en HerBo GroenLeven BV alsnog een redelijke termijn voor nakoming is gesteld.
6. De aflevertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van HerBo GroenLeven BV ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Installatie
1. De Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor de draagconstructie van de locatie waar de Installatie plaatsvindt en is zich er van bewust dat door de Installatie de bestaande bebouw-belasting (bijvoorbeeld wind en/of sneeuw) wordt veranderd. Ter voorkoming van enige schade is het voor de Afnemer noodzakelijk een berekening te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur. Hierbij zijn de actuele reglementen voor de bouw van toepassing, in het bijzonder de DIN 1055.
2. De Afnemer is zelfstandig verantwoordelijk voor het eventueel aanpassen van zijn verzekeringspolis naar aanleiding van een aanpassing aan de draagconstructie van de locatie waar de Installatie plaatsvindt.
3. De Afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt asbestvrij is.
4. De Afnemer garandeert dat de locatie waar de Installatie plaatsvindt vrij is van enige obstakels die de voortgang van de Installatie zouden kunnen belemmeren.
5. De door HerBo GroenLeven BV ingeschakelde derden c.q. hulppersonen ten behoeve van de Installatie van door HerBo GroenLeven BV geleverde producten, baseren zich voor de Installatie op de door HerBo GroenLeven BV verrichte visuele inspectie van de locatie waar de producten dienen te worden bevestigd. Indien tijdens de Installatie blijkt dat de aangetroffen situatie onverwacht afwijkt van de situatie zoals deze tijdens de visuele inspectie was, zullen
HerBo GroenLeven BV en haar Afnemer conform artikel [10] van deze Algemene Voorwaarden in overleg treden hoe om te gaan met de eventueel hieruit voortvloeiende meerkosten.
6. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden c.q. garanties niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Afnemer.
7. Voor wat betreft het tijdstip van Installatie is artikel [8] van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 10: Wijzigingen
1. HerBo GroenLeven BV is gerechtigd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft in de te leveren zaken ten behoeve van de Installatie en wanneer deze wijzigingen vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften dan wel een verbetering van de te leveren zaken inhoudt.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden en/of te leveren zaken te wijzigen dan wel uit te breiden, zal HerBo GroenLeven BV met haar Afnemer in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die HerBo GroenLeven BV redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn mede begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers van HerBo GroenLeven BV en beschadiging van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen.
2. Indien zich een overmacht situatie aan de zijde van HerBo GroenLeven BV voordoet, is HerBo GroenLeven BV gerechtigd om de levering zoveel later te laten plaatsvinden als de overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming als gevolg van overmacht langer dan zes maanden na het tijdstip waarop geleverd had dienen te worden voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden. Indien de nakoming door HerBo GroenLeven BV als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.
3. In geval van ontbinding wegens een tekortkoming die te wijten is aan overmacht zijdens HerBo GroenLeven BV, bestaat geen recht op schadevergoeding.
4. HerBo GroenLeven BV is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de opdracht dat reeds is uitgevoerd voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

Artikel 12: Reclames
1. Zodra de producten door Afnemer zijn ontvangen c.q. bij Afnemer zijn geïnstalleerd, dient Afnemer direct vast te stellen of de uiterlijke eigenschappen van de producten in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht. Indien de uiterlijke kenmerken van de door HerBo GroenLeven BV geleverde producten niet in orde zijn of de producten qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de verstrekte order/opdracht, is Afnemer gehouden terstond na de aflevering de gebreken schriftelijk mede te delen aan HerBo GroenLeven BV.
2. Reclames wegens andere gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen 7 werkdagen nadat Afnemer deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afleveringsdatum c.q. datum van Installatie.
3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen.
4. Reclames dienen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HerBo GroenLeven BV in staat is adequaat te reageren.
5. Bij gebreke van tijdige reclames, wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.
6. Het indienen van een reclame ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van HerBo GroenLeven BV.
7. Indien de reclames door HerBo GroenLeven BV gegrond worden bevonden, zal HerBo GroenLeven BV(naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.
8. Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door Afnemer of derden.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van HerBo GroenLeven BV wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer deugdelijk en tijdig reclameert bij HerBo GroenLeven BV, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt geboden en HerBo GroenLeven BV ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen.
2. De aansprakelijkheid van HerBo GroenLeven BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). HerBo GroenLeven BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade) en HerBo GroenLeven BV is niet aansprakelijk voor hulppersonen (ook in geval van opzet of grove schuld van deze hulppersonen).
3. Uitdrukkelijk is de aansprakelijkheid van HerBo GroenLeven BV uitgesloten ten aanzien van schade welke is ontstaan uit gegeven adviezen. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Herbo GroenLeven BV bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Herbo GroenLeven BV steeds de bedoeling van de Afnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.
4. HerBo GroenLeven BV is niet aansprakelijk indien de Afnemer zich niet strikt gehouden heeft aan de voorschriften van de geleverde c.q. geïnstalleerde producten.
5. In het geval een beroep op lid 2 van dit artikel onverhoopt niet kan slagen, zal de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat op grond van haar verzekeringspolis zal worden uitgekeerd.

 

Artikel 14: Risico-overgang en eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het bepaalde in artikel [8 lid 2] draagt de Afnemer direct na aflevering het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade aan grove schuld van HerBo GroenLeven BV is te wijten.
2. Onverminderd het in het vorige lid van dit artikel en in artikel [8 lid 2] bepaalde, gaat de eigendom van de producten eerst op de Afnemer over wanneer al het door de Afnemer aan HerBo GroenLeven BV uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan HerBo GroenLeven BV is voldaan.
3. HerBo GroenLeven BV zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot haar producten. De Afnemer zal aan HerBo GroenLeven BV alle medewerking verlenen teneinde HerBo GroenLeven BV in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

 

Artikel 15: Zorgplicht
Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van HerBo GroenLeven BV en haar producten zouden kunnen worden aangetast.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van HerBo GroenLeven BV op alle door haar geleverde zaken of diensten berusten uitsluitend bij HerBo GroenLeven BV. De Afnemer verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat HerBo GroenLeven BV ter zake rechthebbende is.

 

Artikel 17: Ontbinding en opschorting
In gevallen dat Afnemer (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, (b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, (c) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of (d) in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met HerBo GroenLeven BV afgesloten overeenkomst, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft HerBo GroenLeven BV de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij Afnemer aansprakelijk is voor alle door HerBo GroenLeven BV geleden en te lijden schade.

 

Artikel 18: Opzegging
Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, ondanks het bepaalde in artikel [4 lid 3] van deze Algemene Voorwaarden, is HerBo GroenLeven BV steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is HerBo GroenLeven BV tot enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op met HerBo GroenLeven BV afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden, Nederland.
3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van HerBo GroenLeven BV het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.